Gilotina obnovuje Studentskou radu. První schůze je již tento čvrtek

Foto: Studentská rada

Po delší době, kdy se schůze Studentské rady nekonaly, jsme se rozhodli tento studentský orgán obnovit. Už i kvůli spoustě problémů, které na škole jsou a na které můžeme tímto způsobem vhodně ukázat.

Kandidáty na představenstvo jsou Tereza Sukačová, Filip Dvořák, Prokop Maršík a Kateřina Svobodová, kteří obnovení Rady iniciovali. Jako novinka se zavádějí kromě zástupců tříd i zástupci školních organizací, kteří mají dle našeho názoru právo zasahovat do dění školy stejně jako ostatní.

K usnadnění vedení průběhu schůzí a předcházení nedorozumněním při jednání jsme vypracovali Stanovy Studetské rady Gyrecu (návrh), kde jsou popsány základní principy  průběh schůze. Budou se schvalovat, stejně jako nové představenstvo, na Ustavující schůzi.

STANOVY STUDENTSKÉ RADY GYMNÁZIA BRNO-ŘEČKOVICE

 

ČLÁNEK I. Preambule

Studentská rada představuje neziskový školní orgán, jehož cílem je zkvalitňování komunikace mezi vedením školy a studenty a hájení zájmů studentů. Od zástupců tříd a školních organizací ve Studentské radě se očekává, že budou hájit zájmy své třídy a přispívat k co nejlepšímu chodu naší školy.

ČLÁNEK II. Základní ustanovení

 1. Studentská rada (dále jen „Rada“) je tvořena pouze současnými studenty Gymnázia Brno-Řečkovice, příspěvková organizace.
 2. Členství v Radě je pro všechny její členy dobrovolné, jsou však povinni svědomitě vykonávat svou funkci.
 3. Rada představuje vrcholný orgán komunikace mezi vedením školy a studentstvem. Je založena na základě ustanovení Školního řádu, §3, 9. bod.
 4. Zřizovatelem Studentské rady je Gilotina, studentský časopis za podpory Gymnázia Brno-Řečkovice, p. o.

Článek III. Definice pojmů

 1. Studentskou radou se rozumí neziskový školní orgán, který tlumočí požadavky studentů vedení.
 2. Školou se rozumí Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace.
 3. Členem rady se rozumí zástupci tříd, zástupci školních organizací a představenstvo.
 4. Školní organizací se rozumí skupina studentů školy, kteří společně pracují na nějakém dlouhodobém projektu, který je ve prospěch školy. Školní organizaci musí hlasováním uznat na schůzi Rada.
 5. Většinový hlasovací systém je způsob hlasování, při kterém rozhoduje, zda pro schválení návrhu hlasuje většina hlasujících.
 6. Další pojmy jsou níže či výše definovány v těchto stanovách.

ČLÁNEK IV. Členové Rady

 1. Každá třída na základě svých zvyklostí, běžně na začátku školního roku, zvolí maximálně dva své zástupce do Studentské rady. Ti poté budou hájit zájmy své třídy na schůzích.
 2. Každá školní organizace na základě svých zvyklostí, běžně na začátku školního roku, zvolí maximálně dva své zástupce do Studentské rady. Ti poté budou hájit zájmy své třídy na schůzích.
 3. Vedením Rady je pověřeno představenstvo, které se skládá z maximálně pěti členů. Jsou voleni na první schůzi.
 4. Za zápis průběhu Rady odpovídá zapisovatel, který je určen na začátku roku představenstvem.
 5. Za správnost zápisu ručí ověřovatel zápisu, který se zvolí na začátku každé schůze.
 6. Funkce člena představenstva a zástupce třídy či školní organizace je neslučitelná. Člen představenstva však může získat hlas jako zástupce své třídy, pokud není třída či školní organizace schopna zvolit jiného zástupce.

ČLÁNEK V. Představenstvo

 1. Představenstvo představuje vrcholný orgán Rady.
 2. Představenstvo je zodpovědné za svolání a průběh schůzí, pověření zapisovatele a tlumočení požadavků studentů vedení školy.
 3. Členové představenstva se dle jejich domluvy střídají v odpovědnosti za jednotlivé schůze.
 4. Maximální počet členů představenstva je pět a minimální dva.
 5. Představenstvo je voleno na první schůzi na dobu neurčitou.
 6. Člena představenstva mohou odvolat ostatní členové představenstva, shodne-li se na tom na schůzi většina představenstva, nebo zástupci tříd a školních organizací pokud bude pro jejich odvolání většina z celkového počtu. Tento bod je také upravován v článku VII.
 7. Představenstvo je povinno se usneseními zabývat, přinášet usnesení a prodiskutovávat je s vedením školy.

ČLÁNEK VI. Průběh schůze

 1. Schůzi svolává představenstvo, zpravidla jednou měsíčně, nejméně jeden den před jejím konáním. Informuje členy Rady vhodným způsobem, převážně pomocí nástěnky, webových stránek a rozhlasu.
 2. Členové se zavazují přijít na schůzi včas. V případě, že se opakovaně bez řádné omluvy představenstvu nedostaví včas, mohou být představenstvem odvoláni.
 3. Schůzi zahajuje představenstvo určením zapisovatele (není-li určen).
 4. Zapisovatel zapíše absenci členů Rady, poté zapisuje veškeré projednávané body.
 5. Schůze Rady je usnášeníschopná, pouze pokud je přítomna více než polovina členů.
 6. Představenstvo navrhne ověřovatele zápisu a zástupci tříd hlasují o jeho pověření.
 7. Na pokyn představenstva mohou členové Rady kultivovanou formou předkládat návrhy, které budou tlumočeny vedení školy. O takovém návrhu se poté hlasuje většinovým hlasovacím systémem. Každá třída či školní organizace má jeden hlas. Pokud většina zástupců tříd hlasuje pro schválení, stává se návrh usnesením Rady. Pokud dojde ke shodě, hlasuje stejným systémem představenstvo.
 8. Představenstvo má jako celek právo (v běžném hlasování) jednoho hlasu.
 9. Pokud některý člen Rady narušuje její průběh, může jej představenstvo vyloučit. Když se toto opakuje po více schůzí, může představenstvo určit počet schůzí, na kterých daná třída nebude mít hlasovací právo.
 10. Pokud má představenstvo pochyby o relevantnosti některého návrhu, má jako celek právo veta. To nabývá účinnosti, pouze pokud se představenstvo shodne celé.
 11. Pokud již žádný ze zástupců nepředkládá návrh, může představenstvo vyzvat veřejnost, ale pouze studenty a zaměstnance školy, k podávání návrhů kultivovanou formou.
 12. Jakmile vyprší čas určený pro schůzi, může ji představenstvo ukončit.
 13. Po ukončení schůze ověřovatel zápisu zkontroluje zápis, a pokud je objektivní a pravdivý, připojí k němu vlastnoruční podpis. Dále připojí podpis zapisovatel a všichni členové představenstva.
 14. Schůze Rady jsou veřejné. Kapacita místnosti však může být omezena. Přednost mají členové Rady, redaktoři studentského časopisu Gilotina, zaměstnanci školy a studenti školy.

ČLÁNEK VII. Odvolání představenstva

 1. Představenstvo je možno odvolat pouze je-li k tomu opodstatněný důvod.
 2. Pokud některý člen navrhne odvolat představenstvo, musí se s tímto názorem ztotožnit nadpoloviční většina. V tomto hlasování se odebírá hlasovací právo členovi představenstva, který má být odvolán či celému představenstvu, má-li být odvoláno celé. Tento bod je upravován 4. bodem čl. VI., viz níže.
 3. Pokud se nadpoloviční většina shodne na odvolání představenstva, pak představenstvo ztrácí své pravomoci s platností od následující schůze. Tento bod je upravován 4. bodem čl. VI., viz níže.
 4. Když je představenstvo zbaveno své funkce, nastává hlasování o rozložení představenstva nového. Toto hlasování stále řídí odvolané představenstvo, nemá však právo se k němu jakkoliv vyjadřovat.
 5. Je možné odvolat jednoho (nebo více) členů představenstva. Tento bod upravuje body 1 a 2 čl. VI.

ČLÁNEK VIII. Přístup k informacím

 1. Veškeré zápisy ze schůzí jsou veřejně dostupné.
 2. Zápisy ze schůzí jsou zveřejňovány bez zbytečné prodlevy na Facebookové stránce časopisu Gilotina, Studentské rady nebo na webu https://gilotina.gyrec.cz/ v sekci Studentská rada.
 3. Některé informace mohou být uveřejňovány i prostřednictvím školního rozhlasu, tištěné verze časopisu Gilotina nebo nástěnek ve škole.

ČLÁNEK IX. Speciální případy

 1. Pokud je po určitou dobu průběhu schůze Rada bez zvoleného představenstva, které by radu vedlo, tak takovouto schůzi svolává a vede vedení SČ Gilotina.
 2. Zvláště v ustavujících schůzích (jako speciální případ při obnovování Studentské rady) pak schůzi mohou až do zvolení nového představenstva vést kandidáti do představenstva (jakožto iniciátoři obnovení Rady).

ČLÁNEK X. Závěrečná ustanovení

 1. Na schůzích platí slučitelnost aktivního a pasivního volebního práva.
 2. Délka jedné schůze je ve standardním případě 30 minut.
 3. Tyto stanovy jsou účinné od chvíle schválení Radou.
 4. Těmito stanovami se zrušují veškeré předchozí stanovy a dokumenty podobného účelu.
 5. Stanovy jsou závazné pro všechny členy Rady.
 6. Stanovy nejsou soudně vymahatelné.

Komentáře