Etický kodex

Etický kodex studentského časopisu Gilotina vydávaného na Gymnáziu Brno-Řečkovice

část I.

ETICKÝ KODEX REDAKTORA

 

 1. Redaktor je plně odpovědný za veškeré články, které vytvořil, a jiné činnosti v rámci redakce.
 2. Redaktor se musí při výkonu své činnosti řídit zákony a předpisy České republiky nebo země, ve které se právě nachází, v ČR zejména pak zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, dále zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a č. 46/2000 Sb. – tiskový zákon. Redaktor přebírá veškerou zodpovědnost za porušení zákona ve svých článcích i jiných činnostech.
 3. Redaktor smí zveřejňovat jen informace, které má z důvěryhodného zdroje, případně je sám důvěryhodným způsobem získal, tuto skutečnost musí být schopen dokázat.
 4. Pokud redaktor větším způsobem čerpal z cizích zdrojů, je třeba na ně vhodně odkázat.
 5. V článku musí být jasně rozeznatelný osobní názor od faktů.
 6. Pokud redaktor tvoří článek na jehož obsah má veřejnost několik názorů měl by, pokud je to možné, vždy uvést názor všech stran a názor nezávislého odborníka.
 7. Redaktor nesmí článek tvořit pod nátlakem jiné osoby či skupiny. Je povinen psát zcela nezávisle a dodržovat tak svobody tisku chráněné zákonem.
 8. Redaktor nesmí publikovat skrytou reklamu. Vložením inzerce či článku s reklamním obsahem musí pověřit vedoucího pracovníka redakce.
 9. Redaktor je povinen zachovat anonymitu zdroje či jiné osoby, přeje-li si to, i kdyby mu z toho měly vzniknout potíže.
 10. Redaktor je povinen dodržovat zásadu presumpce neviny.
 11. Redaktor je povinen uvést v článku jména (všech) autorů. V opačném případě bude článek považován za volné dílo a autorská práva tak autorům zanikají.
 12. Plagiátorství je přísně zakázáno.
 13. Redaktor nesmí zkreslovat informace.

 

část II.

ETICKÝ KODEX FOTOGRAFA

 

 1. Fotograf se musí řídit při výkonu své činnosti zákony a předpisy České republiky nebo země, ve které se právě nachází, v ČR zejména pak zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a č. 46/2000 Sb. – tiskový zákon. Fotograf přebírá veškerou zodpovědnost za porušení zákona na svých fotografiích i jiných činnostech.
 2. Pokud chce být fotograf uveden jako autor svého díla u příslušné fotografie v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Gilotina, musí při posílání jakoukoli cestou (elektronická pošta) uvést své jméno. Pokud tak neučiní, vedení SČ Gilotina bude brát dílo jako volně šiřitelné.
 3. Povinností každého fotografa je pořizovat svá díla pouze při dodržování svobod tisku chráněných zákonem a samozřejmě i v souladu s lidskými právy.
 4. Fotograf nesmí vědomě upravovat skutečnosti v perexu fotografie ani upravovat pomocí speciálního softwaru obsah fotografie.
 5. Snímky fotografa by měly vždy jasně a zřetelně informovat o dané problematice.
 6. Plagiátorství jako porušení autorských práv (které upravuje výše uvedený zákon č. 121/2000 Sb.) je přísně zakázáno.
 7. Fotograf musí jednat v souladu s Etickým kodexem fotografa.

 

část III.

OBECNÝ ETICKÝ KODEX REDAKCE

 

 1. V případě kontaktování osob mimo redakci, ať už jakoukoliv cestou, za účelem tvorby článku nebo fotografie je povinen adresáta informovat o tom, že je členem redakce studentského časopisu Gilotina a že poskytnuté informace mohou být použity za účelem tvorby článku.
 2. Redaktor, který je autorem článku v daném čísle a všechny osoby, které jakkoliv k tvorbě čísla přispěly (např. rozhovorem, větším množstvím informacím, fotografií, majitelé inzerce…) mají nárok, nebylo-li sjednáno jinak, na jeden výtisk časopisu zdarma.
 3. Každá inzerce musí být řádně označena, aby byla odlišitelná od ostatního nezávislého obsahu časopisu.
 4. Odesláním díla (článku, fotografie, …) dává autor souhlas s publikací díla v jeho plném rozsahu.
 5. Redaktoři a fotografové SČ Gilotina jsou povinni dodržovat všechny výše uvedené body. Pokud je nedodrží, jejich dílo nemusí být zveřejněno nebo mohou být vyloučeni z redakce SČ Gilotina.

 

V Brně dne 1. 12. 2019

Kateřina Lněničková, šéfredaktorka SČ Gilotina