Stanovy

STANOVY STUDENTSKÉ RADY GYMNÁZIA BRNO-ŘEČKOVICE

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

ČLÁNEK I. Preambule

Studentská rada představuje neziskový školní orgán, jehož cílem je zkvalitňování komunikace mezi vedením školy a studenty a hájení zájmů studentů. Od zástupců tříd a školních organizací ve Studentské radě se očekává, že budou hájit zájmy své třídy a přispívat k co nejlepšímu chodu naší školy.

ČLÁNEK II. Základní ustanovení

 1. Studentská rada (dále jen „Rada“) je tvořena pouze současnými studenty Gymnázia Brno-Řečkovice, příspěvková organizace.
 2. Členství v Radě je pro všechny její členy dobrovolné, jsou však povinni svědomitě vykonávat svou funkci a účastnit se schůzí.
 3. Rada představuje vrcholný orgán komunikace mezi vedením školy a studentstvem. Je založena na základě ustanovení Školního řádu, §3, 18. bod.
 4. Zřizovatelem Studentské Rady je Gilotina, studentský časopis za podpory Gymnázia Brno-Řečkovice, p. o.

Článek III. Definice pojmů

 1. Studentskou Radou se rozumí neziskový školní orgán, který tlumočí požadavky studentů vedení.
 2. Školou se rozumí Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace.
 3. Členem Rady se rozumí zástupci tříd, zástupci školních organizací a představenstvo.
 4. Školní organizací se rozumí skupina studentů školy, kteří společně pracují na nějakém dlouhodobém projektu, který je ve prospěch školy. Školní organizaci musí hlasováním uznat na schůzi Rada.
 5. Hlasovací právo (jeden hlas) má každý člen Rady.
 6. Prostou většinou se rozumí většina přítomných s hlasovacím právem.
 7. Absolutní většinou se rozumí většina všech (i nepřítomných) s hlasovacím právem.
 8. Další pojmy jsou níže či výše definovány v těchto stanovách.

ČLÁNEK IV. Členové Rady

 1. Každá třída na základě svých zvyklostí, běžně na začátku školního roku, zvolí maximálně jednoho svého zástupce do Studentské Rady a jednoho náhradníka. Ti poté budou hájit zájmy své třídy na schůzích.
 2. Každá školní organizace na základě svých zvyklostí, běžně na začátku školního roku, zvolí maximálně jednoho svého zástupce do Studentské Rady a jednoho náhradníka. Ti poté budou hájit zájmy své třídy na schůzích.
 3. Vedením Rady je pověřeno představenstvo, které se skládá z maximálně pěti členů. Jsou voleni na první schůzi.
 4. Za zápis průběhu Rady odpovídá zapisovatel, který je určen na začátku roku představenstvem.
 5. Za správnost zápisu ručí ověřovatel zápisu, který se zvolí na začátku každé schůze.
 6. Funkce člena představenstva a zástupce třídy či školní organizace je neslučitelná. Člen představenstva však může získat hlas jako zástupce své třídy či školní organizace, pokud není třída či školní organizace schopna zvolit jiného zástupce.

ČLÁNEK V. Představenstvo

 1. Představenstvo představuje vrcholný orgán Rady.
 2. Představenstvo je zodpovědné za svolání a průběh schůzí, pověření zapisovatele a tlumočení požadavků studentů vedení školy.
 3. Členové představenstva se dle jejich domluvy střídají v odpovědnosti za jednotlivé schůze.
 4. Maximální počet členů představenstva je pět a minimální dva.
 5. Představenstvo je voleno na první schůzi na dobu neurčitou.
 6. Člena představenstva mohou odvolat ostatní členové představenstva, shodne-li se na tom na schůzi většina představenstva, nebo  členové Rady, pokud bude pro jejich odvolání absolutní většina. Tento bod je také upravován v článku VII.
 7. Představenstvo je povinno se usneseními zabývat, přinášet usnesení a prodiskutovávat je s vedením školy.

ČLÁNEK VI. Průběh schůze

 1. Schůzi svolává představenstvo, zpravidla jednou měsíčně, nejméně jeden den před jejím konáním. Informuje členy Rady vhodným způsobem, převážně pomocí nástěnky, webových stránek a rozhlasu.
 2. Členové se zavazují přijít na schůzi včas. V případě, že se opakovaně bez řádné omluvy představenstvu nedostaví včas, mohou být představenstvem odvoláni.
 3. Slovo uděluje výhradně představenstvo. Představenstvo vede přehled řečníků přihlášených do rozpravy.Schůzi zahajuje představenstvo určením zapisovatele (není-li určen).
 4. Zapisovatel zapíše absenci členů Rady, poté zapisuje veškeré projednávané body.
 5. Schůze Rady je usnášeníschopná, pouze pokud je přítomna více než polovina členů.
 6. Představenstvo navrhne ověřovatele zápisu a zástupci tříd hlasují o jeho pověření.
 7. Jakýkoliv člen Rady nebo představenstva může navrhnout časové omezení jednotlivých vystoupení. Pokud takový návrh schválí prostá většina, dojde k omezení času jednotlivých vystoupení. Dodržování kontroluje představenstvo.
 8. Na pokyn představenstva mohou členové Rady kultivovanou formou předkládat návrhy usnesení, které budou po schválení tlumočeny vedení školy. O předloženém návrhu se poté vede rozprava.Aby se návrh usnesení stal usnesením Rady musí se pro něj vyslovit prostá většina. Pokud dojde ke shodě, rozhoduje hlas představenstva.
 9. Představenstvo má jako celek právo (v běžném hlasování) jednoho hlasu.
 10. Výsledek hlasování určí představenstvo tzv. optickou většinou, tedy odhadem. Jakýkoliv člen může bez prodlení po hlasování požádat představenstvo o přepočítání hlasů či jmenovité hlasování. To mu vyhoví.
 11. Pokud některý člen Rady narušuje její průběh, může jej představenstvo vyloučit. Když se toto opakuje po více schůzí, může představenstvo určit počet schůzí, na kterých daná třída nebude mít hlasovací právo.
 12. Pokud má představenstvo pochyby o relevantnosti některého návrhu, má jako celek právo veta. To nabývá účinnosti, pouze pokud se představenstvo shodne celé. Tento návrh musí představenstvo znovu přednést na nejbližší schůzi, kde o něm bude znovu hlasováno. Pro schválení vetovaného návrhu je třeba, aby se pro něj vyslovila absolutní většina
 13. Pokud již žádný ze zástupců nepředkládá návrh, může představenstvo vyzvat veřejnost, ale pouze studenty a zaměstnance školy, k podávání návrhů kultivovanou formou.
 14. Jakmile vyprší čas určený pro schůzi, může ji představenstvo ukončit.
 15. Po ukončení schůze ověřovatel zápisu zkontroluje zápis, a pokud je objektivní a pravdivý, připojí k němu vlastnoruční podpis. Dále připojí podpis zapisovatel a všichni členové představenstva.
 16. Schůze Rady jsou veřejné. Kapacita místnosti však může být omezena. Přednost mají členové Rady, redaktoři studentského časopisu Gilotina, zaměstnanci školy a studenti školy.

ČLÁNEK VII. Odvolání představenstva

 1. Představenstvo je možno odvolat pouze je-li k tomu opodstatněný důvod.
 2. Pokud některý člen navrhne odvolat představenstvo, musí se pro tento návrh vyslovit absolutní většina. V tomto hlasování má hlasovací právo každý člen představenstva samostatně a odebírá se hlasovací právo členovi představenstva, který má být odvolán či celému představenstvu, má-li být odvoláno celé. Tento bod je upravován 4. bodem čl. VII., viz níže.
 3. Pokud se absolutní většina shodne na odvolání představenstva, pak představenstvo ztrácí své pravomoci s platností od následující schůze. Tento bod je upravován 4. bodem čl. VII., viz níže.
 4. Když je představenstvo zbaveno své funkce, nastává hlasování o rozložení představenstva nového. Toto hlasování stále řídí odvolané představenstvo, nemá však právo se k němu jakkoliv vyjadřovat.
 5. Je možné odvolat jednoho (nebo více) členů představenstva. Tento bod upravuje body 1 a 2 čl. VII.

ČLÁNEK VIII. Přístup k informacím

 1. Veškeré zápisy ze schůzí jsou veřejně dostupné.
 2. Zápisy ze schůzí jsou zveřejňovány bez zbytečné prodlevy na facebookové stránce časopisu Gilotina, Studentské Rady nebo na webu gilotina.gyrec.cz v sekci Studentská Rada.
 3. Některé informace mohou být uveřejňovány i prostřednictvím školního rozhlasu, tištěné verze časopisu Gilotina nebo nástěnek ve škole.

ČLÁNEK IX. Speciální případy

 1. Pokud je po určitou dobu průběhu schůze Rada bez zvoleného představenstva, které by Radu vedlo, tak takovouto schůzi svolává a vede vedení SČ Gilotina.
 2. Zvláště v ustavujících schůzích (jako speciální případ při obnovování Studentské Rady) pak schůzi mohou až do zvolení nového představenstva vést kandidáti do představenstva (jakožto iniciátoři obnovení Rady).
 3. Pro změnu nebo schválení nových stanov se musí vyslovit absolutní většina.

ČLÁNEK X. Závěrečná ustanovení

 1. Na schůzích platí slučitelnost aktivního a pasivního volebního práva.
 2. Délka jedné schůze je ve standardním případě 30 minut.
 3. Tyto stanovy jsou účinné od chvíle schválení Radou.
 4. Těmito stanovami se zrušují veškeré předchozí stanovy a dokumenty podobného účelu.
 5. Stanovy jsou závazné pro všechny členy Rady.
 6. Stanovy nejsou soudně vymahatelné.

Tyto stanovy byly schváleny hlasováním na schůzi dne 30.10.2017, a to absolutní většinou.

 Podpisy členů představenstva:

Dvořák, v.r.

Maršík, v.r.

Sukačová, v.r.

Svobodová, v.r.

 

V Brně dne 30. 10. 2017.